21. Grenen har gått av
En gren kan inte gå av på så många sett.
1. Brytas av.
2. Sågas av.
3. Huggas av.
4. Skjutas av.
Jag tror att man kan utesluta 2 och 3.
Då är den antingen avbruten eller av skjuten. Frågan är, kan kulan passa in på grenen?

Fotograferad strax efter mordet.


Sida 13. Protokoll IV Rikskriminalen ~A2, egen mikroskopisk undersökning av kulorna:
Jag utförde ganska omgående och innan kulorna för första gången överlämnades till SKL, en mikroskopisk undersökning av desamma.
Jag såg på vardera kulan endast en skada, som objektivt är att betrakta som ett anslagsmärke i dess egentliga betydelse. Det vill säga märken, spår, som orsakats kulorna då dessa med någorlunda bibehållen energi stött emot ett "främmande" föremål.

Skadebilden i övrigt framgår av nedanstående.
KULA nr 1.(Även kallad "Lisbethkulan" på det antagande att det var denna kula som träffade Lisbeth Palme). - Anslagsmärket är beläget utmed kulans sida.
Det är till formen långsmalt ovalt och sträcker sig från en punkt strax bakom den främre kniprillen (den "midja" i vilken patronhylsans främre del är inpressad) till en bakre punkt i höjd med den synliga blydelens ungefärliga mitt.
Ovalens storlek är på längden cirka 8 millimeter och på bredden cirka 4 millimeter. -I anslagsmärket, diagonalt framifrån snett bakåt höger och med 15-20 graders avvikelse från kulans längdaxel löper parallella repor.
Totalintrycket är, att hela den ovala skadan uppkommit vid ett och samma tillfälle, dvs. vid kulans anslag mot ett förhållandevis hårt föremål.
Sida 20. Analys - humant material Wiesbaden, 12.03.1986 Myndighetsbetänkande Sida 256 huruvida det på kulorna kunde fastställas blod- eller vävnadsförekomst. Undersökning och resultat:
De båda kulornas ytor blev i stereomikroskop granskade med hänsyn på misstänkt blod och vävnadsbesudling. Vederbörligen synliga spår blev därefter fotografiskt säkrade. På flera ställen på kulorna kunde röd/brun besudling fastställas.

Dessa avlägsnades och blodundersöktes med hjälp av porfyrinprov (fluorosensmikroskopiskt). Alla provens resultat var negativa. De rödbruna besudlingarna på kulorna bestod således inte av blod. I en skåra i bakre änden av den deformerade kulan befann sig små gul/röda besudlingar.

Dessa avlägsnades och preparerades på objektglas. Den mikroskopiska bilden av provet visar på formlöst material utan typisk vävcell struktur. Spårmaterialet handlar följaktligen inte om fragment från kroppsvävnad. Kommentar:
1. Komihåg att SKL i Lindköping har tvättat kulorna innan den här analysen.

Kommentar:
Jag är övertygad om att kulan har träffat grenen. Enligt mina beräkningar blir:
Avståndet från revolver - grenen ca 11,5 meter.
Jag har räknat tidigare med att mannen som skjuter vinklar vapnet uppåt ca 2 grader när han skjuter mot Lisbeth. Nivåskillnaden mellan revolver- avskjuten gren blir då ca 40 cm.

Det som är märkligt med kulan är att skadan på kulan är svagt skålformad, skadan kan alltså inte uppstå om kulan skulle ha träffat ett plant föremål. Föremålet måste vara typ: stång, rör, gren - format, med inte allt för stor radie.
Grenen borde smulats sönder men kom ihåg att kulan har träffat Olof & Lisbeth först plus att grenen inte är stum utan har en fjädrande förmåga.